Rehabilitació i reforma son termes que es refereixen a la transformació d’un element existent per una renovació estètica i/o funcional dins una unitat immobiliària.

En la intervenció és possible que es dugui a terme un canvi d’ús destinat a dotar d’una funcionalitat nova un edifici o part d’aquest (canvis de locals comercials a vivenda, d’indústria a oficines...)

A BAUEN Arquitectes dissenyem els seus projectes de reforma i rehabilitació, assumint també la direcció de les obres amb l’objecte de proporcionar un servei complet.

Tipus d’intervencions més habituals:

>>> Rehabilitació de façanes, cobertes i reforços d’estructures

>>> Canvis d’ús d’edificis

>>> Reformes d’habitatges, edificis comercials, oficines i equipaments

Projectes De Rehabilitació i Reforma

PROJECTES DE REHABILITACIó I REFORMA - FASES D'EXECUCIÓ

PLANTEJAMENT
Trobada amb el client, definició del programa funcional. Realització d’un pressupost i del calendari estimat de les diverses fases del projecte.

AVANPROJECTE
Proposta inicial on s’exposaran les primeres idees de manera gràfica però amb caràcter preliminar per tal de que pugui observar si el disseny s’ajusta a les seves necessitats i compleix amb els requisits plantejats.

PROJECTE BASIC
Un cop la idea es clara, el projecte bàsic la desenvolupa descrivint la forma general de l’edifici, funcions, distribució, sistema constructiu, adequació urbanística i tècnica de l’edificació amb una memòria descriptiva i un pressupost general de l’obra. Un cop validat pel client aquest projecte s’annexa a la sol•licitud de la llicència d’obres en l’ajuntament/comú.

PROJECTE EXECUTIU
Últim nivell de definició: s’acaben de concretar el conjunt de plànols, detalls, esquemes i textos utilitzats per a definir adequadament la construcció de l’edifici i per a dur correctament totes les activitats que intervinguin en el procés executiu de l’obra.

Un cop el projecte finalitza i es disposa de tots els elements per dur a terme l’execució de l’edificació, iniciem la direcció de l’obra.

PREGUNTES FREQÜENTS