BAUEN Arquitectes ofereix un servei complet en els projectes d’obra nova atenent a les seves necessitats, elaborant  la integritat del projectes i gestionant la totalitat del procés edificador.

El projecte arquitectònic engloba el conjunt de documents que defineixen l’execució ordenada d’uns treballs per l’obtenció d’un resultat concret (edifici, reforma interior....). Aquest ha de ser realitzat de forma clara, fàcilment interpretable per clients, administracions i empreses, i en acord a la normativa vigent.

A Bauen Arquitectes creiem que el procés de redacció del projecte ha de ser viu, participatiu, dinàmic i integrador. Fruit de les converses amb el client i d’una retroalimentació constant d’aquestes els nostres projectes s’enriqueixen en benefici de la qualitat final.

Projectes d'Obra Nova

PROJECTES D'OBRA NOVA - FASES D'EXECUCIÓ

PLANTEJAMENT
Trobada amb el client, definició de les seves necessitats. Pressupost i calendari estimat de les diverses fases del projecte.

AVANPROJECTE
Proposta inicial on s’exposaran les primeres idees de manera gràfica però amb caràcter preliminar per tal de que pugui observar si el disseny s’ajusta a les seves necessitats i compleix amb els requisits plantejats.

PROJECTE BASIC
Un cop la idea es clara, el projecte bàsic la desenvolupa descrivint la forma general de l’edifici, funcions, distribució, sistema constructiu, adequació urbanística i tècnica de l’edificació amb una memòria descriptiva i un pressupost general de l’obra. Un cop validat pel client aquest projecte s’annexa a la sol•licitud de la llicència d’obres en l’ajuntament/comú.

PROJECTE EXECUTIU
Últim nivell de definició: s’acaben de concretar el conjunt de plànols, detalls, esquemes i textos utilitzats per a definir adequadament la construcció de l’edifici i per a dur correctament totes les activitats que intervinguin en el procés executiu de l’obra.

Un cop el projecte finalitza i es disposa de tots els elements per dur a terme l’execució de l’edificació, es du a terme la direcció de l’obra.

PREGUNTES FREQÜENTS