La divisió horitzontal és l’acte documentat públic mitjançant el qual podem constituir un règim de propietat horitzontal o bé un complex immobiliari privat, o modificar-lo quan això comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres unitats registrals, i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament independent dels que s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent.

En general es realitza quan hi ha una variació per increment o decrement de les unitats immobiliàries independents, amb assignació de cada una d’elles un coeficient de copropietat o participació en el total de l’immoble. D’aquestes finques registrals independents es conforma o s’amplia la comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal.

Això precisa de l’obtenció d’una llicència de divisió horitzontal per part de l’ajuntament. En la sol·licitud de dita llicència haurem de presentar un petit projecte justificant que les unitats immobiliàries resultant s’ajusten a la normativa.

A BAUEN Arquitectes l’assessorarem sobre les possibilitats de divisió, el procediment, les obres necessàries, i prepararem la documentació necessària per a demanar la llicència de divisió horitzontal.

PREGUNTES FREQÜENTS

SERVEIS COMPLEMENTARIS QUE ET PODEN INTERESSAR

TÈCNICS AUTORITZATS PER

Tots els tècnics de BauenArquitectes.com som arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers de l'edificació.