Que es la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)?

Que es la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)?

ITE o Inspecció tècnica de l’Edifici, és el sistema de control de l’administració sobre l’estat i el manteniment dels edificis regulat pel Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d’Habitatges (ITE), (DOGC 26.11.2010).

Aquest estableix que hauran de passar una revisió obligatòria per part d’un tècnic qualificat (Arquitecte/Arquitecte Tècnic) i obtenir el certificat d’aptitud per part de l’administració local: tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat, i aquells edificis que es vulguin acollir a programes públics de foment de la rehabilitació. Es pot donar el cas que alguns programes o ordenances locals puguin estendre la inspecció tècnica als edificis unifamiliars.

El procediment a seguir és el següent:

1. Inspecció tècnica visual dels elements comuns de l’edifici que fa un tècnic competent sota l’encàrrec de la Propietat.

2. Redacció de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) per part del mateix tècnic.

3. Emissió del Certificat d’Aptitud (CA) per part de l’Administració.

4. En funció del tipus de deficiències de l’informe IITE: la redacció d’Informes de Verificació per part d’un tècnic que acreditin que el Certificat d’aptitud manté la seva vigència.

5. Si l’edifici té deficiències: elaboració d’un Programa de Rehabilitació per a la seva reparació, supervisat per un tècnic.

6. Formalització del llibre de l’edifici per part de la Propietat.

 

La Inspecció Tècnica és obligatòria en:

  • Edificis plurifamiliars d’habitatgesi determinats habitatges unifamiliars, tots ells de més de 45 anys d’antiguitat. Pel que fa als habitatges unifamiliars estan exempts de la inspecció aquells que tinguin la seva edificació principal separada 1,5 metres o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents.
  • Edificis o habitatges dels edificis que es vulguin acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
  • Quan ho determinin els programes o les ordenances locals.

 

Qualificació de les deficiències:

  • Molt greus: Pel seu abast i gravetat representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i béns.  Requereixen una intervenció immediata (desallotjament de  l’edifici o adopció d’altres mesures urgents i cautelars).
  • Per la seva incidència representen un risc imminent per a l’estabilitat i seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones.
  • En principi no representen un risc imminent però afecten la salubritat i funcionament de l’edifici. Cal efectuar una intervenció correctora.
  • Lleus: Aquelles no incloses en els apartats anteriors. Cal efectuar treballs de manteniment preventiu o corrector per evitar el seu agreujament.

 

A l’Informe ITE es defineix una qualificació de l’estat general de l’edifici que, de forma automàtica, el programa informàtic oficial amb el que es generen els informes ITE assigna com a “desfavorable” quan hi hagi alguna deficiència important, greu o molt greu.

Oficina Girona
+34 972 469 051
Oficina Andorra
+376 820 476
CONTACTE